Wednesday, November 08, 2006

Diamond Fantasy Shawl

Diamond Fantasy Shawl
Completion Date : September 2006